.

Akredytacja

-------------------------------
Certyfikat
ISO 9001: 2001
UDT - CERT-------------------------------
Uprawniony Ośrodek Egzaminowania Spawaczy


----------------------------- Państwowa Komisja Kwalifikacyjna-------------------------------

Bezpłatne kursy

-----------------------------
Zapewniamy
badania lekarskie----------------------
Zapewniamy noclegi
i wyżywienie

Szybki kontakt
Tel: 523229258
Tel2: 608 044 008
Tel3: 608 041 101
Email: list@uprawnienia.com
GG : 1337858

SUBSTANCJE KONTROLOWANE

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska przyjęła unijne prawodawstwo. Pośród tych aktów znajduje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę
ozonową. Rozporządzenie działa bezpośrednio na całym obszarze wspólnoty. Dokument ten formułuje zakazy i nakłada ograniczenia na obrót i używanie substancji
kontrolowanych oraz instalacji napełnionych tego rodzaju płynami na obszarze UE, pozostawiając jednocześenie poszczególnym krajom możliwość doprecyzowania
i zaostrzenia przepisów. Takim uzupełniającym aktem prawnym w Polsce jest Ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

UWAGA: Świadectwo kwalifikacji jest obowiązkowe od 01.01.2006.
W tym samym czasie stare tzw. „Zielone Karty” tracą ważność.

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową określa: (program)

  • zasady używania i obrotu substancjami kontrolowanymi ;
  • naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami;
  • naprawy i obsługi technicznej urządzeń przeciwpożarowych i obrotu tymi substancjami;
  • demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, regeneracji
    i unieszkodliwiania obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu.

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami reguluje kwestie posugiwania się czynnikami chłodniczymi, będącymi substancjami kontrolowanymi. Nasuwa się wniosek, że intencją prawodawcy było zawężenie kręgu osób mających do czynienia z tego typu związkami chemicznymi do profesjonalistów posiadających stosowne kwalifikacje.

Świadectwo kwalifikacji wydajemy po zdanym egzaminie. Jest ono ważne przez okres 5 lat od dnia jego wydania. Ważność świadectwa kwalifikacji może być przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy. Przedłużenia ważności świadectwa kwalifikacji dokonuje podmiot organizujący egzamin na wniosek osoby zainteresowanej, po ukończeniu przez tę osobę kursu uzupełniającego w zakresie substancji kontrolowanych, zwanego dalej „kursem uzupełniającym” i złożeniu z wynikiem pozytywnym tego egzaminu.

Wymagań dotyczących ukończenia kursu początkowego, nie stosuje się do osób posiadających minimum średnie wykształcenie techniczne.


Zgłoszenie na kurs

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 0523229258
lub 608044008