.

Akredytacja

-------------------------------
Certyfikat
ISO 9001: 2001
UDT - CERT-------------------------------
Uprawniony Ośrodek Egzaminowania Spawaczy


----------------------------- Państwowa Komisja Kwalifikacyjna-------------------------------

Bezpłatne kursy

-----------------------------
Zapewniamy
badania lekarskie----------------------
Zapewniamy noclegi
i wyżywienie

Szybki kontakt
Tel: 523229258
Tel2: 608 044 008
Tel3: 608 041 101
Email: list@uprawnienia.com
GG : 1337858

Doradztwo zawodoweTematy miekkich kursów mogą być uzupełnieniem kursów zawodowych:


Aktywizacja społeczna

W ramach zajęć z aktywności społecznej przedstawiamy Państwu poniżej treningi, warsztaty, których celem będzie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności interpersonalnych umożliwiające aktywizację zawodową.

„ Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”


Trening interpersonalny -
Celem jest poznanie siebie, rozwijanie wrażliwości
w kontaktach z innymi ludźmi, uświadomienie sobie własnych potrzeb dotyczących relacji, rozpoznanie schematów
postępowania i ich zmiana.
Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli.
Tematyka:
trening jest intensywnym doświadczeniem grupowym opartym na dynamice procesów zachodzących we wzajemnych interakcjach uczestników.

Podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych - Celem jest przede wszystkim wzmacnianie samooceny, dostarczenie wiedzy oraz wytrenowanie umiejętności
i zachowań dotyczących postrzegania i rozumienia innych oraz samego siebie, dobrego komunikowania się, nabycia postawy asertywnej, umiejętności nawiązywania kontaktu.Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli.Tematyka: umiejętność rozmawiania, słuchania innych, radzenia sobie ze stresem, nazywania
i wyrażania emocji, asertywności, samopoznania, poczucia wartości, umiejętności pracy w zespole, kształtowania aktywności prospołecznej.

Warsztat psychoedukacyjny - Celem jest zmiana postaw i zachowań. Zdobyta w wyniku edukacji wiedza na temat zaburzeń zmniejsza lęk, poczucie winy
i dezorganizację. Podstawowym zadaniem psychoedukacji jest uczenie radzenia sobie
z objawami pozytywnymi, negatywnymi a także z codziennymi problemami.
Dla kogo:
dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo.
Tematyka: podyktowana potrzebami grupy ( proces dynamiczny ) dotyczy m.in.: integracji, komunikacji, złości, agresji, przemocy, poznania siebie – wzmocnienie poczucia własnej wartości,
wyznaczania granic – asertywności, radzenie sobie ze stresem.

Trening komunikacji- Celem jest rozwijanie umiejętności komunikowania się interpersonalnego oraz wywieranie wpływu społecznego.
Do k
ogo: młodzież i dorośli.
Tematyka:
wszystko co powinniśmy wiedzieć o komunikacji
( komunikat typu „ja”, komunikacja
werbalna i niewerbalna, jednostronna i dwustronna, bariery komunikacyjne ), aktywne słuchanie, wyrażanie uczuć.

Trening radzenia sobie ze stresem „Pokonaj swój stres” - Celem jest nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie ze stresem, zapobieganie sytuacjom stresowym oraz radzenie sobie w sytuacjach nasilonego stresu.
Do kogo:
młodzież i dorośli.
Tematyka: definicja stresu, samoocena poziomu stresu, rozpoznanie sytuacji stresowych, przyczyny
stresu ( zależnie i niezależnie od nas ), techniki radzenia sobie ze stresem.

Trening asertywności - Celem jest praca nad zmianami w zachowaniu w sytuacjach społecznych i intymnych.
Dla kogo: dla dorosłych.
Tematyka: ogólna analiza zachowań określania własnego zakresu nieasertywności, ćwiczenia
zachowań asertywnych w różnych zakresach, prace z monologiem wewnętrznym, asertywność w kontaktach intymnych, problematyka poczucia winy, wstydu i krzywdy.

Samokreacja - „Poznać, polubić siebie” - Celem jest podniesienie własnej wartości poprzez poznanie samego siebie.
Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli.
Tematyka: praca nad osiągnięciem adekwatnej oceny, twoje mocne i słabe strony, ocena relacji
z innymi, techniki umożliwiające poprawę i podniesienie samooceny.

Autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku - Celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez kreowanie siebie.
Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli.
Tematyka: wiedza z zakresu autoprezentacji tworzenia pozytywnego obrazu siebie poprzez
zewnętrzność ( niewerbalność – wizualizacja ) oraz przekaz werbalny, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztat aktywizacji zawodowej
-A
ktywizacja zawodowa
-
Warsztaty aktywizujące
Celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do poruszania się na otwartym
rynku pracy.
Do kogo: dorośli.
Tematyka: samoocena umiejętności i preferencji autoprezentacji z elementami mowy ciała, cv,
list motywacyjny – wstępne kroki ku wymarzonej posadzie, stymulacja rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy.
- Indywidualne poradnictwo oraz planowanie kariery zawodowej
Celem jest ukierunkowanie uczestników na rozwój ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie barier, które przeszkadzają
w optymalnym rozwoju.
Do kogo: młodzież i dorośli.
Tematyka: wsparcie w poruszaniu na rynku pracy, wyznaczanie celów i prowadzących do niego
alternatywnych dróg, poznawanie swoich mocnych i słabych stron ( IPD ), tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

Ty masz wpływ na swoją przyszłość - „Zawodowy drogowskaz”
Celem jest pomoc w wybraniu dla Siebie zawodu, wyznaczaniu kierunku planowania własnej kariery zawodowej, co w późniejszym efekcie pozwoli czerpać satysfakcję z życia zawodowego tym bardziej, iż wybór zawodu nie jest traktowany jako jednorazowa decyzja ale jako ciąg decyzji, który zaczyna się e wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie.
Dla kogo: młodzież szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych:
- trzyletnich liceów ogólnokształcących
- trzyletnich liceów profilowanych
Tematyka: integracja, identyfikacja – moje uzdolnienia, predyspozycje i talenty, określenie własnych zainteresowań, moje cechy osobowości, moje aspiracje, ambicje; rodzaje pracy ( związane z ludźmi, zwierzętami, danymi i przedmiotami ); charakterystyka poszczególnych zawodów:
- zadania i czynności
- środowisko pracy
- wymagania zawodu
- informacje o rynku pracy
- kształcenie;

IPD z warsztatem poszukiwania pracy
Celem jest:
- identyfikacja własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości,
- nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,
- nabycie nowych kompetencji ( szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe ),
- podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy( samozatrudnienie ).
Dla kogo: młodzież szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych:
- trzyletnich liceów ogólnokształcących
- trzyletnich liceów profilowanychi dorosłych.
Tematyka: Etapy IPD:

Etap I

- praca z doradcą zawodowym obejmować będzie proces doradczy, w wyniku którego nastąpi:

identyfikacja oczekiwań beneficjenta i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez klienta.
a) analiza potrzeb beneficjenta ( spotkanie indywidualne ) - ok. 2 godzin
b) indywidualna ocena zawodowa i „ Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania” ( spotkanie indywidualne ) około 2 godzin.

Etap II

- warsztat poszukiwania pracy ( załącznik nr 2 – program ) 30 godzin.

Etap III

- bilans uczestnictwa w Projekcie ( spotkanie indywidualne ) ok. 3 godzin.


Kreowanie właściwej postawy wobec siebie, innych ludzi i świata - Celem jest określanie zdolności i mocnych stron, pomoc i wsparcie przy podejmowaniu decyzji związanych z dalszym rozwojem zawodowym i osobistym, kształcenie pozytywnej postawy wobec siebie, określenie własnych atutów zawodowych- mocnych stron, umiejętności, predyspozycji osobowościowych, rozwijanie postawy asertywnej w procesie budowania siatki kontaktów, przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych związanych z funkcjonowaniem w rodzinie, na wyższych uczelniach i w pracy zawodowej.
Do kogo: młodzież.
Tematyka: budowanie planu życiowego ( życie osobiste i zawodowe; cele doraźne i odległe);
Wybór kierunku kształcenia / pracy zawodowej – rozpoznanie predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań, motywy wyboru zawod
Poszukiwanie pracy ( źródła informacji o ofertach pracy, list motywacyjny, curriculum vitae, rozmowa kwalifikacyjna ), poszerzanie samoświadomości, zwiększanie poczucia własnej wartości, adekwatnej, samooceny.